Regulamin serwisu internetowego www.crowdway.pl

z dnia 25 maja 2018 r.

I. Przepisy ogólne
 1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego„Crowdway”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady ogólne i szczegółowe korzystania przez Użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu firmy Crowd Ventures Sp. z o.o., zwanej w dalszej części Serwisem, w ramach którego Crowd Ventures zamieszcza w Serwisie informacje z zakresu tematyki związanej z działalnością Crowd Ventures Sp. z o.o.
 2. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Serwisu odpowiada firma Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa – zwana dalej Crowd Ventures.
II. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 2. Administrator danych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby. Co do zasady Użytkownik przekazuje Administratorowi danych w związku z korzystaniem z serwisu swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,
 4. Serwis – niniejszy serwis internetowy Crowdway
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie,
 7. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje o aranżacji przestrzeni, meblach, a także zdjęcia.
III. Zasady dostępu Użytkowników do zasobów serwisu
 1. Dostęp do zasobów serwisu, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu: MS Internet Explorer, wersje od 5.0, Firefox od 1.0.
 3. System informatyczny Użytkownika powinien mieć włączoną obsługę plików cookies i włączony Javascript.
 4. Zapewnia się Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, w szczególności do fotografii, nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 7. Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością.
 8. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 9. Serwis nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
IV. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu
 1. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” są przetwarzane w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).
 2. Administratorem ww. danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, NIP: 897-181-09-06, REGON: 361988820, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 160 000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 4. w celu ustosunkowania się do treści zawartej w formularzu, tj. w celu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy konieczność zareagowania na przesłane zgłoszenie,
 5. w celach marketingowych – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
 6. w celu przesyłania do Państwa informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera – w oparciu o Państwa zgodę,
 7. w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia określonego rodzaju umowy z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia takich działań,
 8. w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 9. Podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych z wyjątkiem podmiotów, z usług których Administrator danych korzysta w celu umożliwienia Klientom korzystania z jego usług np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 10. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustosunkowania się przez Administratora Danych do treści komunikatu pozostawionego poprzez formularz kontaktowy, w tym do czasu niezbędnego do zrealizowania usługi, którą osoba wysyłająca formularz zamówi (wówczas do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa), a w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zamówienia żadnej usługi i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Administrator zastosuje wobec danych osobowych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze raz do roku.
 11. Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w sytuacji, kiedy Administrator danych przetwarza je na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów.
 13. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się z Państwem przez Administratora danych w celu np. przedstawienia oferty lub skorzystania z usług Administratora danych.
V. Postanowienia końcowe
 1. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres poczty elektronicznej ado@crowdway.pl
 3. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 4. Crowd Ventures informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności inwestycyjnych i finansowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego.
 5. Wszelkie analizy, raporty, biuletyny, ulotki informacyjne, opinie oraz porady umieszczane na stronie internetowej Crowd Ventures mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.
 6. Zamieszczane analizy, raporty, biuletyny nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów:
 7. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.
 8. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik strony internetowej, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w na nich informacji. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować tylko i wyłącznie na użytek prywatny.
 9. Zabrania się wykorzystywania w celach komercyjnych całości lub części zamieszczanych na stronach materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Crowd Ventures.
 10. Zabrania się publicznego odtwarzania materiałów zamieszczonych na stronie, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach.
 11. Wszelkie prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie, jeśli nie jest to wskazane inaczej posiada zarządzający serwisem, tj. Crowd.
 12. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach serwisu internetowego jest bezpłatne.
 13. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego bądź też w przypadku usługi NEWSLETTER na podstawie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania strony internetowej, a także samego Crowd Ventures.
 15. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na stronie, a użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 16. Niektóre usługi znajdujące się na stronie internetowej Crowd Ventures oraz dostęp do określonych treści może wiązać się z założeniem odpowiedniego konta użytkownika.
 17. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione.
 18. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu bezterminowego lub okresowego zawieszenia funkcjonowania strony lub konta.
 19. Strona internetowa umożliwia zarejestrowanym użytkownikom nieodpłatny udział w grupach dyskusyjnych na zamieszczonych forach w celu wymiany informacji, poglądów i opinii. Crowd Ventures, jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej przez użytkownika wypowiedzi lub jego komentarza bez podania przyczyny.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1 Postanowienia ogólne
 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Współpracowników Crowd Ventures przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu crowdway.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.
§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
 1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
  3. Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Crowd Ventures
  4. Formularz rejestracyjny
  5. Formularz zgłoszeniowy Projektu
  6. Formularz zgłoszeniowy Partnera
  7. Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie
  8. Wsparcie projektu crowdfundingowego;
 2. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony internetowej, numer NIP, nazwę firmy, formę prawną firmy, zdjęcie.
 3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe podane przez osoby wysyłające do niego CV, listy motywacyjne i inne podobne dokumenty dla celów procesu rekrutacyjnego.
 4. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP;logi cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron Internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.
POLITYKA COOKIES
§1 Zasady ogólne
 1. Polityka Cookies strony internetowej crowdway.pl jest skierowana do Użytkowników tej strony oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.
 2. Administratorem plików Cookies (dalej także: „Usługodawca”) jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.
 3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies przez Crowd Ventures Sp. z o.o. na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik ten wyraża za pomocą ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Pliki Cookies oraz jednocześnie administratorem tych plików jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
 7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej Crowd Ventures Sp. z o.o. do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Crowd Ventures Sp. z o.o., co umożliwia ulepszanie zawartości strony;
  3. notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie.
 8. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies, tj.:
  1. sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 10. Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
 11. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
 12. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
§2 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?
 1. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
  1. Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w szczególności zakładania i wspierania projektów crowdfundingowych
  2. Kontaktu z Użytkownikiem
  3. Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem
  4. Przeprowadzenia konkursów
  5. Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu
  6. Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  7. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  8. Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 2. Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Operatora Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
 3. Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
 4. przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku, gdy organizowane będą Konkursy – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 5. wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 6. marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 7. Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres ado@crowdway.pl
 8. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.
§3 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?
 1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
 2. Administrator;
 3. Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 4. Pracownicy administratoraoraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.
§4 Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestaniekorzystać z usług Crowd Ventures?
 1. Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, chyba że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
 3. są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
 4. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
 5. są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 6. w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 7. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.
§5 Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?
 1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adres: ado@crowdway.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
 2. Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa.Posiada także prawo żądaniaograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.
 3. Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.