Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu internetowego crowdway.pl

z dnia 25 maja 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO CROWDWAY.PL

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Kampania – oznacza zbiórkę środków pieniężnych organizowaną przez Projektodawcę, o której informacje udostępniane są w Serwisie, w granicach i na zasadach określonych w Regulaminie;

 2. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

 3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;

 4. Projektodawca – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą pozyskać finansowanie w ramach finansowania społecznościowego, w tym w związku z ofertą publiczną instrumentów finansowych;

 5. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego crowdway.pl”;

 6. Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem www.crowdway.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;

 7. Administrator – oznacza spółkę Crowdway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, 10 piętro, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566600, REGON: 36198882, NIP: 8971810906, o kapitale zakładowym w wysokości 160.000,00 zł, opłaconym w całości;

 8. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;

 9. Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora.

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

 3. Przedmiotem Regulaminu nie jest określenie praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego łączącego:

 1. Administratora i Projektodawcę, które są przedmiotem odrębnej umowy, ani

 2. Użytkownika i Projektodawcę, które są określone na stronach Kampanii.

 1. CEL SERWISU

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji o prowadzeniu Kampanii przez Projektodawców.

 2. W przypadku Kampanii realizowanych w związku z ofertą publiczną instrumentów finansowych informacja o prowadzeniu Kampanii obejmuje wyłącznie wskazanie Projektodawcy i informacji o fakcie prowadzenia Kampanii.

 1. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;

 2. włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej;

 3. włączonej obsługi okien wyskakujących.

 1. Administrator zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.

 1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 1. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Zasobów Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.

 2. Zablokowanie dostępu do Zasobów Serwisu równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.

 2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:

 1. wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych;

 2. modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych Kampanii, w szczególności dostępnych w domenach lub subdomenach podmiotów trzecich, w tym Projektodawców. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji dotyczących Kampanii lub Projektodawcy. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych na stronach Kampanii i dostępnych na nich dokumentach ponosi wyłącznie Projektodawca.

 1. zastrzeżenia prawne

 1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.

 2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

 3. Administrator nie pełni funkcji oferującego w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, oferowania lub przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych, ani jakichkolwiek innych czynności wymagających zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Informacje o fakcie prowadzenia oferty publicznej instrumentów finansowych publikowane są w Zasobach Serwisu wyłącznie w ramach prowadzonych przez Projektodawców akcji promocyjnych, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim nie stanowią podstawy o podjęcia decyzji o nabyciu danego instrumentu finansowego. Wszelkie informacje dotyczące instrumentów finansowych, których oferty dotyczy taka akcja promocyjna, warunków nabycia instrumentów finansowych i innych dotyczących oferty publicznej, jak również informacje o ryzykach i inne wymagane przepisami prawa dostępne są wyłącznie u Projektodawcy lub w prezentowanych przez niego materiałach, zaś wszelkie czynności zmierzające do nabycia instrumentów finansowych dokonywane są wyłącznie między ich nabywcą a Projektodawcą, bez pośrednictwa Administratora. Administrator nie udziela jakichkolwiek informacji o Projektodawcy lub prowadzonych przez niego ofertach instrumentów finansowych.

 4. Administrator nie dokonuje badania adekwatności udziału w danej Kampanii przez Użytkownika.

 5. Materiały zamieszczone w Zasobach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Żaden z zapisów udostępnianych w Zasobach Serwisu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez Użytkowników w odniesieniu do Kampanii, w tym instrumentów finansowych oferowanych przez Projektodawcę.

 7. Użytkownicy powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte na stronach Kampanii, a ich decyzja odnośnie udziału w Kampanii powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

 8. Administrator nie przyjmuje, nie przekazuje ani nie przechowuje środków pieniężnych wpłacanych przez Użytkowników w ramach Kampanii, ani nie świadczy jakichkolwiek innych usług płatniczych.

 9. Administrator nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z instrumentami finansowymi lub innymi prawami majątkowymi oferowanymi w związku z Kampanią lub jakimkolwiek świadczeniem Projektodawcy. Jest wskazane, aby każdy Użytkownik rozważający udział w Kampanii zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z instrumentami finansowymi lub innymi prawami nabywanymi w ramach Kampanii.

 1. uwagi, komentarze, reklamacje

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: ado@crowdway.pl

 2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.

 3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@crowdway.pl;
 2. listownie na adres: Crowdway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, 10 piętro, 00-024 Warszawa
 1. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Współpracowników Crowdway przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu crowdway.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
 1. Formularz kontaktowy
 2. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
 3. Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Crowdway Formularz rejestracyjny
 4. Formularz zgłoszeniowy Projektu
 5. Formularz zgłoszeniowy Partnera
 6. Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie
 7. Wsparcie projektu crowdfundingowego;
 1. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony internetowej, numer NIP, nazwę firmy, formę prawną firmy, zdjęcie.
 2. Administrator może także przetwarzać dane osobowe podane przez osoby wysyłające do niego CV, listy motywacyjne i inne podobne dokumenty dla celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP; logi cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron Internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.

POLITYKA COOKIES

§1 Zasady ogólne

 1. Polityka Cookies strony internetowej www.crowdway.pl jest skierowana do Użytkowników tej strony oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.
 2. Administratorem plików Cookies (dalej także: „Usługodawca”) jest Crowdway Sp. z o.o. z siedzibą w Al. Jerozolimskich 44 w Warszawie.
 3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies przez Crowdway Sp. z o.o. na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik ten wyraża za pomocą ustawień przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Pliki Cookies oraz jednocześnie administratorem tych plików jest Crowdway Sp. z o.o. z siedzibą w Al. Jerozolimskich 44 w Warszawie.
 7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości strony internetowej Crowdway Sp. z o.o. do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Crowdway Sp. z o.o., co umożliwia ulepszanie zawartości strony;
 3. notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie.
 1. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies, tj.:
 1. sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
 2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 2.  Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
 3. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
 4. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§2 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

 1. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
 1. Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w szczególności zakładania i wspierania projektów crowdfundingowych
 2. Kontaktu z Użytkownikiem
 3. Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem
 4. Przeprowadzenia konkursów
 5. Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu
 6. Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
 7. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
 8. Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 1.  Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Operatora Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
 2. Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
 1. przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku, gdy organizowane będą Konkursy – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 2.  wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 3. marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 1. Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres ado@crowdway.pl
 2. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.

§3 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

 1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
 1. Administrator;
 2. Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 3. Pracownicy administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.

§4 Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystać z usług Crowdway?

 1. Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, chyba że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
 1. są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
 2.  są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
 3. są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 4. w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 5. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.

§5 Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?

 1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adres: ado@crowdway.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
 2.  Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Posiada także prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.
 3.  Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.